baner

Monitoring i ewaluacja

 

Strategia rozwoju Gminy Gniezno


“Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej”

Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Gniezno

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno musi być dynamiczna i powinna reagować na zmieniające się potrzeby wynikające z rozwoju krajowego i lokalnego.

Na podstawie zgromadzonych materiałów statystyczno - analitycznych trzeba będzie też dokonać oceny efektów cząstkowych osiągniętych w wyniku realizacji zadań i działań zawartych w Strategii. Innymi słowy, podstawowym miernikiem słuszności i trafności założeń realizacyjnych przyjętych w Strategii będzie stopień osiągnięcia bądź nie osiągnięcia założonych celów strategicznych. Monitoring poszczególnych działań będzie prowadzony zgodnie z opisem zamieszczonym w “Karcie działania”. Monitoring będzie prowadzony przynajmniej raz w roku, po zakończeniu roku budżetowego. Może on być prowadzony przez:
·            Komitet Rozwoju Lokalnego,
·            firmę specjalistyczną, np. Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. lub
·            grupę pracowników Urzędu Gminy wyznaczonych przez Wójta,
Można też zastosować rozwiązania mieszane, które będą połączeniem lub kombinacją ww. możliwości.          Poza monitoringiem, który ma odpowiedzieć, czy i w jaki sposób  założone działania są realizowane, powinno się przeprowadzić również ewaluację.
Ewaluacja jest procesem pomiaru osiągniętego rezultatu i oceny skuteczności wykorzystania tych środków, które zostały użyte do realizacji zamierzonych celów.
Ewaluacja odpowiada na pytania:
·            Czy cele i zamierzenia zostały osiągnięte?
·            Czy zostały użyte właściwe środki i czy zostały one wykorzystane we właściwy sposób?
Ewaluacja po pierwsze sprowadza, czy podjęte decyzje były prawidłowe, a po drugie pomaga gromadzić informacje konieczne do podejmowania właściwych decyzji w przyszłości.
Ewaluacja powinna być prowadzona dla:
·            gromadzenia danych i informacji na temat realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gniezno,
·            porównania ostatecznych rezultatów strategii z założonymi na wstępie celami,
·            określenia poziomu współpracy i zaangażowania realizujących Strategię,
·            sprawdzenia reakcji (wewnętrznych i zewnętrznych) na realizowaną Strategię rozwoju.
Planując ewaluację realizacji Strategii najlepiej  zdecydować się na ewaluacja wyniku (polega na pomiarze w jakim stopniu zakładany wynik został osiągnięty. Innymi słowy, chodzi o ocenę stopnia realizacji celów, zadań i działań sformułowanych w Strategii),
Ewaluację najlepiej będzie przeprowadzić w ramach dyskusji grupowej

Wykonanie: Wokiss