baner1

baner2

baner3

baner4

Położenie

Gmina Gniezno leży na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej która jest naturalnym wododziałem dzielącym dorzecze Warty i Wisły. Główną rzeką zbierającą wody z terenu Gminy jest Wielka Wełna, przepływająca przez 5 jezior stanowiących interesujący element krajobrazu. Są to jeziora rynnowe : Wierzbiczańskie, Jankowskie, Strzyżewskie, Piotrowskie, Głęboczek, Wełnickie, Pyszczynek.  Największe jest Jezioro Wierzbiczańskie o pow. 173,69 ha i I klasie czystości, z bardzo rozwinięta linią brzegową i otoczone lasami.  W zatokach jezior i terenach przyległych istnieją korzystne warunki do budowy kąpielisk i ośrodków wypoczynkowych. Część jest przygotowana na cele rekreacyjne. Kolejnym atrakcyjnym jeziorem jest Jezioro Jankowskie o powierzchni 35,98 ha z ośrodkiem wypoczynkowym oraz indywidualnymi osiedlami rekreacyjnymi. Największe zainteresowanie może budzić nadająca się do celów sportowo-rekreacyjnych środkowa część Gminy, położona w subregionie Pagórków Gnieźnieńskich, na których obszarze znajdują się bezodpływowe oczka wraz z rynnami odchodzącymi radialnie do Jeziora Strzyżewskiego, w kierunku północnym przez Jezioro Piotrowskie i rzekę Wielką Wełnę oraz w kierunku południowo-wschodnim, również przez Wielką Wełnę, Jezioro Jankowskie i Jezioro Wierzbiczańskie. Pozycja Gminy Gniezno w strukturze organizacyjnej powiatu jest uprzywilejowana poprzez bliskość Gniezna, gdzie skoncentrowany jest potencjał społeczno-gospodarczy oraz kulturowy. Gmina Gniezno, siedziba władz samorządowych, pełni rolę łącznika, szczególnie w organizowaniu imprez kulturalnych związanych z początkami Państwowości Polskiej. Zjawisko to obliguje do wyjątkowo sprawnej komunikacji i dobrego stanu dróg na obszarze całej Gminy. Wszystkie drogi prowadzą do Gniezna – pierwszej stolicy Polski. To właśnie tutaj kształtowała się państwowość Polski. W aktywizacji życia społeczno-gospodarczego Gminy Gniezno trzeba uwzględnić przebieg fragmentu trasy Szlaku Piastowskiego - szczególnie w wymiarze dóbr kultury. Podstawowym źródłem utrzymania ludności mieszkającej na terenie Gminy jest rolnictwo. Część gospodarstw domowych prowadzi dodatkowo własną działalność gospodarczą będącą uzupełnieniem uzyskiwanego dochodu. W ramach tych przekształceń mieści się potrzeba rozwijania odpowiedniej sieci infrastruktury technicznej i społecznej, która jest niezbędna do „zatrzymania" uwalnianego z rolnictwa potencjału miejscowej ludności.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła