baner

Projekty Uchwał - KADENCJA VII

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie  projektu budżetu Gminy Gniezno na 2019rok .

Informacja opisowa do budżetu Gminy Gniezno na 2019 rok

1.Dochody budżetowe na 2019 r. - załącznik nr 1

2.Wydatki budżetowe na 2019 r. - załącznik nr 2

3.Przychody i rozchody budżetu w 2019r. - załącznik nr 3

4.Zadania majątkowe na 2019 r. - załącznik nr 4

5.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 5

6.Dotacja podmiotowa na 2019 r. dla Samorządowej Instytucji Kultury - załącznik nr 6

7.Dotacje udzielane jednostkom spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 7

8.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 8

9.Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego - załącznik nr 9

10.WRPO na lata 2014-2020 - załącznik nr 10

11.Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 11
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA LVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 16 listopada 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno

4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno

5) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz.nr. 125/28   

6) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo

7) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość (Osiniec_44)

9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość(WolaSk_85)

10) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 19/7 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LV SESJĘ RADY GMINY w dniu 18 PAŹDZIERNIKA 2018r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno (129/22).

4. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno (131/6).

5. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno (131/9) .

6. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno (132/4).

7. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno (133/5).

8. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno (129/37-58).

9. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Wełnica, przez jej właścicielkę na rzecz Gminy Gniezno (173/11, 238) .

10. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wola Skorzęcka, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno (30/5).

PROJEKTY UCHWAŁ NA LIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 24 WRZEŚNIA 2018r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez gminę Gniezno

4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

5. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

7. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz.nr ewid.81/1 oraz 81/2

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany

10. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Jankówko przez ich współwłaścicieli

11. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica przez ich współwłaścicieli (169/5)

12. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica przez ich współwłaścicieli (321)

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość (ganina_77_78)

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość (mnichowo_214)

PROJEKTY UCHWAŁ NA LII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 28 SIERPNIA 2018r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 13 SIERPNIA 2018r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA LI SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 czerwca 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF miny Gniezno

3) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Goślinowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

4) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Jankówko, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

5) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 213/10 położonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

6) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 9/98 położonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

7) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Skiereszewo przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno

8) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Strzyżewo Kościelne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

9) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 119/7 położonej we wsi Szczytniki Duchowne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

10) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 126/2 położonej we wsi Szczytniki Duchowne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

11) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 169/5 położonej we wsi Wełnica przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

12) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 321 położonej we wsi Wełnica przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

13) Projekt uchwły w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Gniezno

14) Projekt uchwły w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno

15) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r)

16) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA L SESJĘ RADY GMINY w dniu 19 czerwca 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zamiaru połączenia gmin: Czerniejewo, wiejskiej Gniezno i Trzemeszno w jeden okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 maja 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno

3) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz.nr.6,8 i 9 oraz terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz.nr 20

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym

6) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Goślinowo dz.nr ewid. 81/7,84/1, 84/9 i  84/10

7) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr 205/1 -205/5 oraz Kalina – działki nr 12/3 i 12/4

8) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Obora dz.nr.ewid.99/5, 101/5,100/18, 100/20 oraz Piekary dz.nr ewid.5/50

9) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz.nr ewid.121/1,121/2, 128

10) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXVI/187/2016 z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 23 kwietnia 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2) Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych dz.nr ewid.5/212 w Jankowie Dolnym w zakresie działki nr geod.5/86

4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz.nr ewid.17

5) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Mnichowo dz.nr geod.31 i 34

6) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczej we wsi Pyszczyn

7) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne-część działek 118,119,126 oraz działka  243 w zakresie działek od 243/1 do 243/13

8) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni.

9) Projekt uhwały w sprawiew sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 marca 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3) Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Gniezno

5) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Gniezno

6) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/301/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

7) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/303/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

8) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz.nr ewid.119,120/3 i część dz.nr ewid120/4.

9) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych:  Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 lutego 2018r.

1. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniezno.

2. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLV SESJĘ RADY GMINY w dniu 19 lutego 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

2) Projekt uchwały w sprawie nadania nawy ulicy we wsi Strzyżewo Smykowe

3) Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

4) Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

5) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2018 roku.

6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2018 roku

7) Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie pow inien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 1 lutego 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Gniezno roku 2018, "Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919".

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 grudnia 2017r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

4) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/296/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie  ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, określającego kryteria i tryb przyznawania nagród, a także określającego szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.    

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLII SESJĘ RADY GMINY w dniu 15 grudnia 2017r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno    

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok  część_1   część_2

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2018 rok

4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2018 rok

5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Gniezno na 2018 rok

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLI SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 listopada 2017r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz.nr 535

5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

6) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ Zespół Szkól w Jankowie Dolnym składający się z dotychczasowej sześcioklasowej publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fidlera w Jankowie Dolnym, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Jankowie Dolnym i publicznego Przedszkola w Jankowie Dolnym

7) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny im.ks.Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych składający się z dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych z filialną Szkołą Podstawową w Mnichowie, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych i publicznego Przedszkola w Szczytnikach Duchownych,

8) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zdziechowie  w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im.Powstańców Wielkolopskich 1918/19 w Zdziechowie z filialną Szkołą Podstawową im.Celestyna Freineta w Oborze

9) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie w ośmioletnią pobliczną Szkołę Podstawową im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

10) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im.ks.Leona Formanowicza w Modliszewku w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. ks.Leona Formanowicza w Modliszewku

11) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

12) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PROJEKTY UCHWAŁ NA XL SESJĘ RADY GMINY w dniu 6 listopada 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

4.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2018 rok.

5.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

6.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne, działki nr 187/15, 187/13, 187/11.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 września 2017r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne dz.nr. 535

3) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki – działka nr 32/2

4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 49/1, 49/2, 49/3 i 50 w miejscowości Wola Skorzęcka

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno

6) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia działki nr.ewid.138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18 i 138/19

7) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne

8) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

9) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 sierpnia 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017rok.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno.

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4.Projekt uchwały w sprawie określenia przekazania mienia znajdującego się w zarządzie dotychczasowych zespołów szkolno-gimnazjalnych, dotychczasowego zespołu szkół i dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno.
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 21 czerwca 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno.

2.Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za 2016r.

3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo

4.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 14 czerwca 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2017 r

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXV SESJĘ RADY GMINY w dniu 24 maja 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Sp.Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Sp.Mieszkaniowej w Łabiszynk jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie, ul.Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa Wodociągowo-kanalizacyjnego.

5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Skiereszewo.

6.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dębówiec  dz.nr 136,72,73.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działki nr geod.3/44.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary, działki nr.24,25,26/7,27/2, i 27/4 w gminie Gniezno.

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/177/2008r. Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej oraz handlowo-usługowej we wsi Piekary część działki nr 165.

10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w miejscowości Jankowo Dolne dz.nr 6/4.

11.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 186 położonej w miejscowości Mnichowo.

12.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Strzyżewo Kościelne dz.nr 128.

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz.nr ewid.69.

14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz.nr ewid.194/5, 194/6, 194/7 i 194/8.

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany.

16.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

17.Projekt uchwały w sprawie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

18.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację  zadania pn. "Remont nakładka bitumiczna  dr. pow. nr.2212P m. Wełnica".

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 marca 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2017 r

3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2017r.

4.Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na przystąpienie Gminy Niechanowo do Porozumienia Międzygminnego w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych zawartego w dniu 9 marca 1992 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gniezna, Burmistrzem Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Wójtem Gminy Gniezno

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo

7.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz.nr. ewid.19/7

9.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 lutego 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz.nr.63,64,68,70

3.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz.nr 122,123,124

4.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczej we wsi Pyszczyn,

5.Projekt uchwały w sprawiepowierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w roku 2017.

6.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno

7.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, które są brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do  klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXII SESJĘ RADY GMINY w dniu 8 lutego 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXI SESJĘ RADY GMINY w dniu 2 lutego 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXX SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 stycznia 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne auczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gniezno.

2.Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jankowo Dolne,

4.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia,

5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Piekary,

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 grudnia 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 2016r.

3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na rok 2017.

4.Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

5.Projekt uchwały w sprawie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Lubochnia i Kalina w Gminie Gniezno. (kalina_cz1 , kalina_cz2 , lubochnia_cz1 , lubochnia_cz2 )

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 15 grudnia 2016r. 

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2016r.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno.

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniezno.

4.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Szczytniki Duchowne przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno.

5.Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 listopada 2016r.

1)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica w zakresie działki nr 338.

4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2017 rok.

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2017 rok.

7.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2017 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno.

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno.

9.Projekt uchwały w sprawie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 7 listopada 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,

2.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

3.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt.(q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2017r.

4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów  formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

5.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017rok

7.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Lulkowo gm.Gniezno

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym

9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno

10.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXV SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 września 2016r.

1.Projekt uchwałay w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

2.Projekt uchwałay w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 P w m.Lubochnia - chodnik.

3.Projekt uchwałay w sprawie utworzenia  samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu.

4.Projekt uchwałay w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Gniezno pod nazwą Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół  Gminy Gniezno.

5.Projekt uchwałay w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 18/1 i 18/5 w obrębie Braciszewo Gmina Gniezno.

6.Projekt uchwałay w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 położonej w miejscowości Jankowo Dolne.

7.Projekt uchwałay w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne część działki nr 148.

8.Projekt uchwałay w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 169 położonej w miejscowości Goślinowo.

9.Projekt uchwałay w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działek nr geod.3/53,3/56,3/57 i 3/58.

10.Projekt uchwałay w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Lulkowo Gmina Gniezno.
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 lipca 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 czerwca 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

3.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wierzbiczany przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno,

4.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Osiniec,

5.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów,

6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2015 rok,

7.Projekt uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXII SESJĘ RADY GMINY w dniu 16 maja 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2016r.

3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku  jako Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego.

4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego.

5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo–Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

6.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Kalina, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

7.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Lubochnia, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternów mieszkaniowych dz. nr ewid. 5/212 w Jankowie Dolnym w
zakresie działki nr geod. 5/86.

10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz. nr ewid. 17

11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne -
część działek nr 118, 119, 126 oraz działka nr 243 w zakresie działek nr od 243/1 do 243/13.

12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz. nr ewid. 119 i część
dz. nr ewid. 120/2.

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lulkowo dz. nr ewid. 3/5.

14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Modliszewo dz. nr ewid. 126/1, 130/2
i 130/5.

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Modliszewo dz. nr ewid. 111/1.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXI SESJĘ RADY GMINY w dniu 12 kwietnia 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XX SESJĘ RADY GMINY w dniu 21 marca 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2016r.

3.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Remont nakładka bitumiczna doga powiatowa.nr 2213 P miejscowość Goślinowo

4.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Osiniec przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

5.Projekt uchwały w sprawie programu ”Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

6.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów.  

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 2 marca 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

PROJEKTY UCHWAŁ NA XVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 15 lutego 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2016 roku.

2.Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

3.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Gniezno

4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2016 roku.

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno.

6.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Dalki, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

7.Projekt uchwaływ sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Dalki, przez jej właścicieia na rzecz Gminy Gniezno.

8.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

9.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieii na rzecz Gminy Gniezno.

10.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Szczytniki Duchowne, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno.

11.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonychj we wsi Szczytniki Duchowne, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

12.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Zdziechowa,  przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

13.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Wierzbiczany,  przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

15.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów.

16.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ganina dz. nr 27

17.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ganina dz. nr 31/1

18.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz. nr 141/8, 141/10, 141/11

19.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości  Jankowo Dolne dz. nr 145/10

20.Projekt uchwały w prawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Mnichowo dz. nr geod. 31 i 34

21.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Mnichowo dz. nr 171/27

22.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz. nr 125/28

23.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 35

25.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 142

26.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 187/15, 187/13, 187/11

27.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 207

28.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz. nr 28

29.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działki nr geod. 3/44.

30.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mają-cych charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Gniezno lub jej jednostkom podległym, warun-ków dopuszczalności  pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc pu-bliczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

 
PROJEKTY UCHWAŁ NA XVII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 15 stycznia 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

2.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym.

3.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 grudnia 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Gniezno na 2016 rok.

2.Informacja opisowa do budżetu Gminy Gniezno na 2016 rok.

3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno

4.Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2015 rok.

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XV SESJĘ RADY GMINY w dniu 14 grudnia 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 7 grudnia 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy  Gniezno na 2016 rok.

3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2016 rok.

4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2016 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno.

5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 listopada 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2015 rok. 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XII SESJĘ RADY GMINY w dniu 12 listopada 2015r.

1.Projekt uchwały uchylająca uchwałę, w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

2.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2016 rok.

3.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.(v2).

5.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok(v2).

6.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary działki nr 24, 25, 26/7, 27/2 i 27/4 w gminie Gniezno.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2015 rok.
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XI SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 września 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2016 - 2019.

2.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na dzałalność Wójta Gminy Gniezno.

3.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

4.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie nieruchomości niezabudowanych przez Gminę Gniezno.

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Goślinowo.

7.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo Paczkowe.

8.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości połozonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA X SESJĘ RADY GMINY w dniu 21 sierpnia 2015r.

1.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

2.Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

3.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

4.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Dalki przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

5.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Skiereszewo przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

6.Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROJEKTY UCHWAŁ NA IX SESJĘ RADY GMINY w dniu 22 czerwca 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014rok,

2.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014rok,

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

4.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

5.Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie,

6.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla w Łabiszynku,

7.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na dofinansowanie zadania pn.„Budowa sygnalizacji świetlnej droga powiatowa nr 2149P/2210P w m. Zdziechowa” oraz zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr.2215P m.Piekary”

8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

9.Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

10.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania eklaracji.

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Osiniec

12.Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Strzyżewie Smykowym podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im.Arkadego Fidlera w Jankowie Dolnym

13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniezno publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

PROJEKTY UCHWAŁ NA VIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 maja 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

3.Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym  lata 2015-2019

4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w  Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul.Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

7.Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jankowo Dolne w sprawie podziału tego Sołectwa na dwa odbębne Sołectwa: Sołectwo Jankowo Dolne i Sołectwo Jankówko, oraz konsultacji w sprawie nadania nazw powstałym Sołectwom odrębnych statutów Sołectw i treści tych statutów. 
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA VII SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 marca 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lulkowo

4.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym p.n."Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym",

5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2015 roku,

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - część działek nr118, 119, 126 oraz działka nr 243 w zakresie działki nr 118,

7.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działek nr.geodez.3/53, 3/56, 3/57, 3/58

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany m.p.z.p. terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica w zakresie dz.nr 338

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany m.p.z.p. dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany m.p.z.p. terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz.nr ewid. 121/1,121/2,128

11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 169 - Goślinowo,   

12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 - Jankowo Dolne,

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 186 - Mnichowo,

14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 49 - Wola Skorzęcka,

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 50 - Wola Skorzęcka.

PROJEKTY UCHWAŁ NA VI SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 lutego 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2015 roku.

2.Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA V SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 stycznia 2015r.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Goślinowo

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Osiniec

Projekt uchwały w sprawie w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości połozonej we wsi Wełnica, stanowiącej własność Państwa Alicji i Jerzego W. oraz Grażyny i Rafała Ś. na rzecz Gminy Gniezno.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015r.

Projekt budżetu na 2015 r. część 1

Projekt budżetu na 2015 r. część 2

PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 grudnia 2014r.

1.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy  Gniezno na 2015 rok.

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2015 rok.

3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2015 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA III SESJĘ RADY GMINY w dniu 19 grudnia 2014r.

1.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów: Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno.

2.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

3.Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Strzyżewie Smykowym podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im.Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym.

4.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni, działki nr ewid. 138/3, 149/1, 129/1

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – działka nr 28
 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła