baner

Informacja o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Jankowo Dolne

Wójt Gminy Gniezno ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych
w  miejscowości  Jankowo Dolne:

Lp.

Nr geodez. działki

Powierzchnia
w m2

Nr KW

Cena netto

Wadium

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Obciążenie nieruchomości

1.

543/87

978

 

 

PO1G/00079151/2

 

 

 

65 373,00

6 537,30

 

 

Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej

 

 

 

 

  Bez obciążeń

 

 

 

2.

543/96

928

62 696,00

6 269,60

3.

543/97

928

62 425,00

6 242,50

4.

543/109

924

62 425,00

6 242,50

5.

543/110

924

62 425,00

6 242,50

6.

543/116

925

62 493,00

6 249,30

7.

543/117

925

62 493,00

6 249,30

8.

543/118

925

62 493,00

6 249,30

9.

543/119

925

62 493,00

6 249,30

10.

543/120

960

64 858,00

6 485,80

11.

543/123

978

72 636,00

7 263,60

12.

543/124

976

72 488,00

7 248,80

13.

543/125

979

70 529,00

7 052,90

14.

543/107

1 899

 

 PO1G/00079151/2

 

117 643,00

11 764,30

 

Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej 
z  usługami

 

  Bez obciążeń

 

 

Do  wylicytowanej  ceny  doliczony  będzie  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Przetarg odbędzie się  w  dniu  22  marca  2024 r., o godz. 1000,  sala nr 13  w  siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al. Reymonta 9-11.

Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może  być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Termin  poprzednich  przetargów  ustnych  nieograniczonych  na  ww.  działki  wyznaczony  był  na  dzień  26.05.2023  r. i   6.11.2023  r.

Wadium należy wpłacić  do  dnia  19  marca  2024 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty umowy notarialnej  oraz  wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424-57-57  lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno pok. nr 19.

 logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła