baner

Informacja o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/129/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące:

1) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

2) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Osiniec w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

3) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

4) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wierzbiczany w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

 

Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Gniezno w sprawie strategii opracowanych przez Grupy Odnowy Wsi sołectw:Mnichowo, Osiniec, Piekary, Wierzbiczany.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 23 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Gniezno.

Konsultacje przeprowadza się w formie: Wyłożenia do publicznego wglądu projektów dokumentów w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11 tj. dla sołectw: Mnichowo, Osiniec, Piekary, Wierzbiczany oraz dodatkowo dla sołectwa Mnichowo wyłożenie do publicznego wglądu Strategii opracowanej przez Grupę Odnowy Wsi Mnichowo u sołtysa wsi Pana Sławomira Kujawy, Mnichowo 34.

Uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11 lub przesłać pocztąelektroniczną na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl 

Wyniki konsultacji zostaną upublicznione na stronie internetowej Gminy Gniezno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno.

Odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji oraz koordynację zadańz zakresu działań informacyjnych i technicznych jest Pani Anna Grajkowska, podinspektor w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji e-mail: a.grajkowska@ug.gniezno.idsl.pl, tel. 61 424 57 53

Pełna treść zarządzenia (do pobrania)

Strategia Mnichowo      Strategia Osiniec      Strategia Piekary      Strategia Wierzbiczany

 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła