baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 27 sierpnia 2021 r.

 

Informacja o XL sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję XL sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 2 września 2021 r.  o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

c) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno,

d) przystąpienia do procedury zmiany granic sołectwa Jankowo Dolne i  sołectwa Wełnica oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw objętych zmianą,

e) utworzenia Klubu Seniora pod nazwą "Aktywny Senior w Gminie Gniezno",

f) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022,

g) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na odpłatne obciążenie nieruchomości Gminy Gniezno - działki nr 81 położonej w Modliszewku, służebnością gruntową przejazdu i przechodu.

3. Zapytania i wolne głosy.

4. Zakończenie obrad XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.      

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia powyższych uchwał.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

/-/ Mariusz Nawrocki

 

Wniosek Wójta Gminy Gniezno o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła