baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o XXXII Sesji Rady Gminy Gniezno

Gniezno, 22 grudnia 2020 r.

sesjaInformacja o XXXII sesji Rady Gminy Gniezno
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.)  zwołuję w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji   XXXII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 13.00.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
d) zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno Nr XIX/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
f) nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany,
g) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2021 rok,
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok,
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2021 rok,
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2021 rok
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2021 rok
l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok.
5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Zapytania i wolne głosy. 
7. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy 
 /-/   Mariusz Nawrocki
 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła