baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 18 stycznia 2021 r.

 

Informacja o zwołaniu

XXXIII sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)  zwołuję w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji   XXXIII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy Gniezno.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

b)      sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,

c)      wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Dębowiec na Dębówiec,

d)      regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno,

e)      ustalenia regulaminu w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania,

f)       uchwały budżetowej na 2021 rok,

g)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

6. Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno powołanych na podstawie §37 Statutu Gminy Gniezno:

- Komisja Rewizyjna,

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

- Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej,

- Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

8. Zapytania i wolne głosy.

9. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Gniezno.                                                        

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła