baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 20 maja 2021 r.

 Informacja o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji XXXVII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o stanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniezno.

5. Przedstawienie programu działań inwestycyjnych Gminy Gniezno w latach 2020-2023 z uwzględnieniem projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych (unijnych i krajowych).

6. Omówienie realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Gminie Gniezno.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

c) zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXXII/234/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,

d) utworzenia przedszkola publicznego w Oborze,

e) zmiany uchwały nr XXXII/237/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok.

8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

9. Zapytania i wolne głosy.

10. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Gniezno.                                                     

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła