baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 17 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Gniezno

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Gniezno IX kadencji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 4. Informacja z przebiegu wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie finansowe Gminy Gniezno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038,
  c) przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”,
  d) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości położonej we wsi Lulkowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
  e) rozpatrzenia skargi Pani W.B. z dnia 14 maja 2024 r. na Wójta Gminy Gniezno,
  f) rozpatrzenia skargi zbiorowej Państwa Ł. i M.Ł  oraz A. i P.K. z dnia 19 maja 2024 r. na Wójta Gminy Gniezno,
  g) rozpatrzenia petycji Mieszkańców wsi Osiniec z dnia 20 maja 2024 r.
 12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 13. Zapytania i wolne głosy.
 14. Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy Gniezno.                                                     

 Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/ Patryk Dobrzyński

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła