baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LI Sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Gniezno, 19 maja 2022 r.

  Zawiadomienie o zwołaniu LI sesji Rady Gminy Gniezno

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Wystąpienie Dyrektora Biura LGD „Trakt Piastów”.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie programu działań inwestycyjnych Gminy Gniezno w latach 2022-2025 z uwzględnieniem projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych (unijnych i krajowych).
7. Omówienie realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Gminie Gniezno.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniezno,
d) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od 1 września 2022 r.,
e) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez gminę Gniezno, od dnia 1 września 2022 roku,
f)  nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbiczany,
g) nabycia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wełnica,
h) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, wpisanej do rejestru zabytków,
i) utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwo Łabiszynek,
j) uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gniezno,
k)  zmiany uchwały nr XLIV/348/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok.
9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Zapytania i wolne głosy.
11. Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy Gniezno.                                                

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
 /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła