baner1

baner2

baner3

baner4

 Informacja o zwołaniu LXI sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 19 stycznia 2023 r.

 Informacja o zwołaniu LXI sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXI sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LXI sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030,
c) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
d) określenia kryteriów uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
e) zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2018 – 2023,
f) szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno,
h) rozpatrzenia petycji Pana J.K. z dnia 22 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
i) rozpoznania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe.
6. Sprawozdania z realizacji planów pracy Komisji za 2022 r.:
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej,
- Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
8. Zapytania i wolne głosy.
9. Zakończenie obrad LXI sesji Rady Gminy Gniezno.                                                  

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła