baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LXV sesji Rady Gminy Gniezno

sesja Gniezno, 18 maja 2023 r.

 

Informacja o zwołaniu LXV sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXV sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Gminy Gniezno.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie programu działań inwestycyjnych Gminy Gniezno w latach 2023-2027 z uwzględnieniem projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych (unijnych i krajowych).
 6. Omówienie realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Gminie Gniezno.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  d) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2023 roku,
  e) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych  położonych w Jankowie Dolnym, stanowiących własność Gminy Gniezno, na rzecz ich najemców.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 9. Zapytania i wolne głosy.
 10. Zakończenie obrad LXV sesji Rady Gminy Gniezno.  

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła