baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy Gniezno

sesja                                                                            Gniezno, 23 września 2021 r.

 

Informacja o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy Gniezno.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie ze ściągalności podatkowych za I półrocze 2021 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

c) zmiany granic administracyjnych sołectwa Jankowo Dolne i sołectwa Wełnica,

d) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

e) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,

f) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,

g) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,

h) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału.

7. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej z przygotowania szkół gminnych do nowego roku szkolnego 2021/2022.

8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

9. Zapytania i wolne głosy.

10. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy Gniezno.                                                  

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła