baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 9 lipca 2021 r.

 

Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 19 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.

4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2020 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania.

6. Sprawozdanie finansowe Gminy Gniezno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie, z siedzibą w Zdziechowie i nadania mu statutu,

d) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od 1 września 2021 r.,

e) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniezno, od dnia 1 września 2021 roku,

f) zmiany uchwały nr XXXII/241/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok.

10. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Gniezno w sprawie inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.

11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Gniezno.                                                         

 Przewodniczący Rady Gminy

 /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła