baner

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 p. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gniezno:

 1. uchwały LXX/558/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Letnie, Wełnica, gmina Gniezno;
 2. uchwały LXXII/585/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne;
 3. uchwały LXXII/584/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne;
 4. uchwały LXVIII/536/2023 z dnia 28 września 2023 roku sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 147/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Obora, gmina Gniezno;
 5. uchwały LXVIII/535/2023 z dnia 28 września 2023 roku sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo – usługowego terenu działki 254 arkusz mapy 2 stanowiącej fragment wsi Mnichowo w gminie Gniezno.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być składane:

- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno;

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno;

-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gniezno,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Gniezno.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Gniezno z siedzibą w Gnieźnie, al. Reymonta 9-11;
 2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Gniezno, e-mail: iod@lesny.com.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. sporządzenie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu             i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych);
 4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty świadczące usługi na podstawie stosownych umów zawartych z Urzędem Gminy Gniezno, w tym wykonawca projektu studium;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu;
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procedury planistycznej, a następnie przez okresy wskazane w przepisach prawa obejmujących ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:

-  dostępu do danych; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

- sprostowania danych;

- ograniczenia przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (art. 8b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

- nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponieważ dane nie są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e lub f  RODO;

 1. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami;
 2. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy; konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła