baner1

baner2

baner3

baner4

Od 17 czerwca 2024 r. ruszył nabór wniosków w programie "Moja Elektrownia Wiatrowa"

logo17.06.2024 r. uruchomiony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa” realizowanego ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Program skierowany jest do odbiorców indywidualnych i ma na celu udzielenie dofinansowania do zakupu i montażu mikroinstalacji wiatrowych wraz z ewentualnymi magazynami energii. Program będzie stanowił uzupełnienie względem programów finansujących instalacje fotowoltaiczne i możliwy będzie do wykorzystania w obszarach, gdzie występują korzystne uwarunkowania, a budowa instalacji fotowoltaicznych mocno ograniczona, bądź niemożliwa. Zastosowanie mikroturbiny wiatrowej i magazynu energii elektrycznej pozwoli na efektywne wykorzystywanie wytworzonej energii na potrzeby własne.

Program będzie stanowił bodziec do rozwoju rynku i poszerzenia oferty w zakresie mikroelektrowni wiatrowych dla osób fizycznych. Chcielibyśmy, aby przedmiotowe wsparcie przyczyniło się do dalszego wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz pozwoliło na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej – poprzez jej magazynowanie.

Pierwszy nabór wniosków w formie dotacji prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 16.06.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji, wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Rodzaje przedsięwzięć:

  • zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji;
  • zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla ww. mikroinstalacji.

Forma dofinansowania:

  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW.
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

Kontakt w sprawie naboru wniosków:

mojaelektrowniawiatrowa@nfosigw.gov.pl

Informacje o programie dostępne są na dedykowanej stronie internetowej:

https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/

logotypy

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła