baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie o naborze wniosków - Przedsięwzięcie 1.1.2 Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

prow

Ogłoszenie numer 4/2021/G

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów", których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Ogłoszenie o

1. Termin składania wniosków: od 07.06.2021r. do 21.06.2021r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków
Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach należy składać:
• w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.
• w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD w terminie naboru wniosków.
Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 21 350,00 euro (85 400,00 zł)
3. Forma wsparcia: wyprzedzające finansowanie w wysokości 100% kwoty pomocy z umowy o powierzenie grantu.
4. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):
• wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł,
• jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,
• organizacje pozarządowe – max. 100%,
• pozostali beneficjenci – max. 50%.

5. Zakres tematyczny naboru:
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn.zm.) – „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych".

6. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego
Cel ogólny 1.0 Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój funkcji rekreacyjnych lub turystycznych lub kulturalnych obszaru
Przedsięwzięcie 1.1.2 Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Wskaźniki produktu: Liczba zrealizowanych kampanii informacyjnych/promocyjnych - 8 sztuk.

7. Określenie ram czasowych realizacji zadań w ramach projektu grantowego przez Grantobiorców: max. 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu.

8. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego
Zgodnie z zapisami LSR wzmocnienia wymagają działania skierowane na tworzenie poczucia więzi i dumy z obszaru, na jakim się mieszka. Niezbędne jest zwiększenie wiedzy na temat lokalnych zasobów, (...) promowanie atrakcji. LGD ma niezwykle cenne zasoby historyczne, związane z powstaniem państwa polskiego, działalnością Piastów, Powstaniem Wielkopolskim. Jednocześnie obserwuje się niewykorzystanie potencjału, również Szlaku Piastowskiego. Przedsięwzięcie realizowane jako projekt grantowy, obejmuje działania takie jak zakup instrumentów i strojów dla zespołów, tworzenie izb regionalnych, renowację miejsc pamięci, dofinansowanie działalności instytucji kultury, w tym skansenów i muzeów. Planowane do realizacji zadania powinny mieć na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

9. Warunki udzielenia wsparcia:
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn.zm.), a ponadto:
a) być zgodnym z zakresem tematycznym projektu grantowego, realizować jego zadania oraz cele poprzez realizację wskaźników
b) zostać uznany za zgodny z LSR (w tym z PROW 2014-2020)
c) w Lokalnych Kryteriach Wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 18 pkt.
W przypadku równej ilości punktów, wyższe miejsce na liście uzyskuje wniosek o niższym numerze.

10. Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, LSR, wzory formularzy wniosku o powierzenie grantu, projekt umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR dostępne są stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl. oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" oraz zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są interesantom w Biurze LGD osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Pracownicy biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów.

11. Dodatkowe informacje
W przypadku, kiedy na wezwanie do uzupełnienia wniosku/złożenia wyjaśnień, potencjalny Grantobiorca nie złoży w terminie dokumentów w LGD „Trakt Piastów", nie otrzyma punktów przewidzianych w Lokalnych kryteriach oceny operacji w pozycji dotyczącej spójności projektu.

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo.
Małgorzata Blok – 601 251 501
Karolina Lesińska – 510 985 751
Aneta Nowak- 601 534 502

Data ogłoszenia 19.05.2021 r.

Wzory dokumentów aplikacyjnych
• Dokumentacja konkursowa
o Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego wraz z załącznikami.
o Umowa o powierzenie grantu.
o Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania.
• Dokumenty Źródłowe
o LSR
o Kryteria wyboru
o Regulamin działania Rady
o Procedura grantowa

• Generator wniosków link aktywny na stronie www.lgdtraktpiastow.pl tylko w czasie naboru wniosków
• Instrukcja do Generatora wniosków

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła