baner1

baner2

baner3

baner4

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych...

OPPOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GNIEZNO

Ogłaszam: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych
KONKURS: „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno w sołectwie Debówiec"
Cel konkursu: Utworzenie ścieżek do spacerów Nordic walking w Gminie Gniezno przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych do rozwoju turystyki zgodnie z zasadami zrównoważone go rozwoju. Podniesienie jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym rozwoju i promocji oferty turystycznej Gminy Gniezno oraz wzniecenie aktywizacji mieszkańców Gminy Gniezno.
I. Opis zadania:
A. Utworzenie ścieżek do spacerów Nordic walking na terenie Gminy Gniezno
w sołectwie Dębówiec
- wybór tras z uwzględnieniem ich cech, atrakcyjności prozdrowotnej i turystycznej,
- zweryfikowanie ścieżek według warunków podłoża, ukształtowania terenu i stopnia trudności,
- obmierzenie i ocena ścieżek na miejscu (cztery ścieżki o różnej długości i różnym stopniu
trudności),
- zaprezentowanie projektów ścieżek,
- stworzenie planu rozmieszczenia znaków pozycyjnych,
- zapewnienie wykonania wraz z montażem znaków pozycyjnych,
- miejsca do wypoczynku dla spacerowiczów,
- opracowanie regulaminu ścieżek Nordic walking,,
- zapewnienie wykonania tablicy informacyjnej zawierającej: logo Gminy Gniezno, mapę ze ścieżkami, regulamin korzystania ze ścieżek Nordic walking, zapewnić należy także montaż ww. tablicy (projekt tablicy należy przedłożyć do akceptacji do Urzędu Gminy),
- opracowanie dokumentacji związanej z utworzeniem ścieżek,
- współpraca z Gminą Gniezno w zakresie koordynowania działań związanych z utworzeniem
ścieżek,
- materiały merytoryczne dotyczące ścieżek Nordic walking,
- zorganizowanie otwarcia ścieżek Nordic walking (przejście jedną ze ścieżek lub jej fragmentem i np. ognisko dla uczestników),
- promowanie ścieżek poprzez zorganizowanie przynajmniej jednego spaceru z przewodnikiem (oprócz otwarcia ścieżek) oraz inne działania promocyjne poprzez strony internetowe i media społecznościowe,
- zadania przeznaczone są do realizacji w terminie od 07.03.2022 – 30.09.2022.
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kosztorysie realizacji zadania publicznego o maksymalnie 20%.

B. Ogólna kwota dotacji: 23 000,00 zł brutto
C. Minimalny wkład własny: 0 % (powierzenie zadania)

Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych

Formularz oferty                  Oświadczenie do oferty

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2022 Wójta Gminy Gniezno z dnia 3 lutego 2022 r.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła