baner1

baner2

baner3

baner4

"Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno"

 

PROGRAM

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY GNIEZNO"

  

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O UDDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY GNIEZNO NA DOFINANSOWANIE ZMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W LOKALACH MIESZKALNYCH I BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Wójt Gminy Gniezno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno", według zasad określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Gniezno Gniezna z dnia 27 lutego 2020 r.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielana dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (tzw. „kopciuchów") i zastąpienie go poprzez ogrzewanie gazowe.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji zadania do których zalicza się koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem (należy zainstalować kocioł kondensacyjny spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A).

Warunkiem ubiegania się o dotację jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów.

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje

Do korzystania z dotacji uprawnione są:

a. podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w szczególności:

-  osoby fizyczne,

-  wspólnoty mieszkaniowe,

-  osoby prawne,

-  przedsiębiorcy,

b. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

3. Wysokość dotacji

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 3.000,00 zł na lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny

Przez koszty kwalifikowane rozumie się koszty netto (bez podatku VAT).

Dotacja może być udzielana na zakres prac zrealizowanych po podpisaniu umowy.

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

Wnioski można składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub pocztą tradycyjną na adres
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Gniezno. 

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno oraz
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

5. Ocena wniosków, umowy o udzielenie dotacji, rozliczenie dotacji:

Wnioski wraz z załącznikami oceniane będą pod względem formalnym tj.: terminu złożenia, poprawności wypełnienia, złożenia wymaganych załączników.

Wnioski nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg. kryteriów określonych w Regulaminie.

Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane według kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel

Przyznawanie dotacji będzie realizowane do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Gniezno w roku 2020 tj. 75 000,00 zł.

Podstawą do przekazania środków z udzielonej dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Gniezno i Wnioskodawcą.

Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych
w umowie i Regulaminie.

Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada rozliczenie dotacji wraz
z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania lecz nie później niż do 31 października 2020 r. (nie rozliczenie w tym terminie skutkować będzie odmową wypłaty dotacji).

Środki finansowe wypłacone zostaną po sprawdzeniu wykonania zadania i uznaniu rozliczenia za prawidłowe, zgodnie z umową i Regulaminem.

Informacje i wyjaśnienia dodatkowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielenia dotacji można uzyskać w Referacie  ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych Urzędu Gminy Gniezno pod numerem tel. (61) 424 57 66 oraz poprzez Biuro Obsługi Interesanta.

 


Gniezno, dnia 1 czerwca 2020 r.

 

Dokumenty do pobrania:

  Uchwała nr XXII/160/2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”.
   Wzór wniosku dla osób fizycznych
   Wzór wniosku dla przedsiębiorców
   Wzór umowy
   Formularz rozliczenia dotacji

 

 

 

 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła