baner1

baner2

baner3

baner4

Zawiadomienie o zwołaniu LXVIII sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 21 września 2023 r.

Zawiadomienie o zwołaniu LXVIII sesji Rady Gminy Gniezno

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXVIII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXVIII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXIV, LXV, LXVI, LXVII sesji Rady Gminy Gniezno.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie ze ściągalności podatków za I półrocze 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022 - 2030",
  b) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
  d) trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Gniezno,
  e) nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne,
  f) nadania nazwy osiedla we wsi Mnichowo,
  g) nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo,
  h) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jankowo Dolne w trybie bezprzetargowym,
  i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego terenu działki 254 arkusz mapy 2 stanowiącej fragment wsi Mnichowo w gminie Gniezno,
  j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 147/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Obora, gmina Gniezno,
  k) przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy,
  l) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników,
  m) rozpatrzenia skargi Pana E.K. z dnia 20 marca 2023 r., uzupełnionej pismem z dnia 8 maja br.
 7. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej z przygotowania szkół gminnych do nowego roku szkolnego 2023/2024.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 9. Zapytania i wolne głosy.
 10. Zakończenie obrad LXVIII sesji Rady Gminy Gniezno.                                                    

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła