Formularze

 KATEGORIE

- OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

- EDUKACJA

- DROGI I KOMUNIKACJA

- PODATKI I OPŁATY

- POZOSTAŁE OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

- GOSPODARKA PRZESTRZENNA I KOMUNALNA

- OCHRONA ŚRODOWISKA

pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego
pdf Formularz zgłoszenia pobytu stałego
pdf Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 folder Dodatkowe informacje i formularze związane z obsługą mieszkańców
pdf  Wniosek o stypendium szkolne (socjalne)
pdf  Wniosek o stypendium Wójta Gminy Gniezno (za wybitne osiągnięcia)
pdf  Regulamin przyznawania nagród i stypendiów naukowych
 Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia (dziecka) uczęszczającego do szkoły
 Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów przejazdu ucznia (dziecka) do szkoły
 Wniosek o zakup biletu miesięcznego dla ucznia (dziecka) uczęszczającego do szkoły
 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu - reklama.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie za opłatą reklamy.
  Klauzula informacyjna RODO
 Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania(ZDN-2)
 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
  Instrukcja wypełnienia (MF)
   Wzór wypełnienia
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu(ZIN-1)
      Wzór wypełnienia
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)  
     Wzór wypełnienia
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
    Wzór wypełnienia
 Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2) 
Informacja o gruntach (IR-1) 
  Wzór wypełnienia 
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
    Wzór wypełnienia 
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)  
      Wzór wypełnienia
  Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3) 
    Wzór wypełnienia  
Deklaracja na podatek leśny (DL-1) 
  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1) 
  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2) 
Informacja o lasach (IL-1) 
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) 
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) 
  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3) 
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) 
  Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A) 
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej 
Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych - wzór obowiązujący od 1 października 2020 r. 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych - wzór obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r.  do 30 września 2020 r.

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego   
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 
Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy 
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu 
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczneg 
Wniosek o zmianę dezycji o warunkach zabudowy 
Wniosek o podział działki 
Wniosek o wydanie zaświadczenia - nadanie numeru porządkowego nieruchomości  
Wniosek o sprządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Wniosek o wydanie opini dotyczącej lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków  
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości  
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej  
Wniosek o sporządzenie zmiany studium 
azbest_free AZBEST
  Wniosek o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest - 2020  
  Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest  
  Zgłoszenie wyrobów zawierających azbest  
 WYCINKA DRZEW
  Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
  Zgłoszenie zamiaru wyciecia drzewa  
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trensportu nieczystości ciekłych 
  Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 DECYZJE ŚRODOWISKOWE
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
ROLNICTWO
  Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych - susza 2019
OPIEKA SPOŁECZNA
  Formularze dostępne na stronie https://gopsgniezno.naszops.pl/

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła